sobota 25. června 2022

Farní den

 Milí farníci a přátelé Křenové! 

Chci vás pozvat na neděli 18.září 2022 na farní den. Přál bych si, aby to bylo setkání celé naší farnosti, všech těch, kdo mají k naší farnosti nějaký vztah, a aby to bylo pro všechny co nejdostupnější. Byl bych rád, abychom se v co nejhojnějším počtu sešli ke společnému slavení eucharistie v 9,30, která je úplným základem každé farní rodiny. Poté bude příležitost k vzájemnému setkání a slavení toho, že jsme spolu. Bude příležitost ke společnému obědu, jako to bývá na našich farních poutích. Byl bych rád, abychom spolu mohli posedět a popovídat si, takže si obědy objednáme. 

Bude to náš první farní den, takže program budeme ještě dolaďovat, aby to bylo pěkné a nezapomenutelné setkání. Mám přislíbený skákací hrad, výstavu kardinála Špidlíka  a budou fotky z letošního farního tábora. Máte-li někdo nějaký nápad, tak se mi určitě ozvěte.

o. Petr Polívka

Ohlášky 26.června 2022

Dnes je 13.neděle v mezidobí.

Dnes je sbírka na bohoslovce.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
út: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
st: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů a hlavních patronů brněnské diecéze
čt: svatých prvomučedníků římských
pá: První pátek v měsíci.
ne: 14.neděle v mezidobí. 

Dnes bude v 9.30 poslední mše svaté pro rodiny s dětmi v tomto školním roce a také poslední spolčo pro děti

Ve středu 29. června 2022 mimořádně nebude příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření od 16 do 18 hodin. 

V pátek 1.července je první pátek v měsíci. Po večerní mši svaté se pomodlíme litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

V neděli 18.září 2022 bude farní den, který zahájíme společnou mší svatou v 9.30. Bude to příležitost setkat se s ostatními farníky, něco pěkného spolu prožít. Bližší info budou následovat. 

V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

pondělí 20. června 2022

Poděkování farnosti

   Zdravím všechny kněze a farníky z farnosti na Křenové, velmi Vám děkuji za podporu v uplynulém školním roce, který jsem prožil v teologickém konviktu. Teologický konvikt je propedeutický ročník (též se mu říká přípravný či nultý), který slouží k tomu, aby člověk poznal, zda má či nemá povolání ke kněžství (respektive: zda se rozhodne pokračovat do arcibiskupského kněžského semináře s touhou stát se knězem či nikoliv). 
 Ptáte se, jak mladí muži rozlišují tuto otázku? Nastoupilo nás 10 za celou ČR, a celý rok jsme (až na drobné přestávky) trávili spolu: modlitbou, účastí na mši svaté, u jídla, při výuce (Písmo svaté, liturgika, nauka církve, spiritualita, literatura, rétorika, úvod do filozofie, italština, angličtina, latina), při nácvicích zpěvu, při službách (po týdnech jsme měli po dvojicích buď ministrování či umývání nádobí - dle rozpisu), při práci (jezdili jsme často opravovat faru, kde jsme betonovali, nahazovali fasádu, káceli strom, dělali skalku, sekali trávu a mnoho dalšího) a také ve volném čase (byli jsme na výletech po okolí, navštěvovali jsme muzea, koncerty, divadla). 
   Program byl opravdu pestrý a všechen čas byl k něčemu využitý. A během tohoto programu jsme měli několik sezení s představenými. Při těchto setkáních jsme řešili mnohé věci, včetně otázky povolání. Těžko se mi píše, jak jsem rozlišil, že tato cesta není pro mne. Nastoupil jsem s tím, že si nejsem jist, zda se mám stát knězem či třeba jednou otcem od rodiny. Zároveň se mi tato otázka v životě vracela a byl jsem si jist, že na ni chci konkrétně odpovědět. Jeden starší moudrý kněz mi poradil, že bez podání přihlášky to nerozpoznám. Podal jsem si tedy přihlášku (u pohovorů s biskupy a představenými jsem o své motivaci mluvil podobně, jak už je zde  výše napsáno), byl jsem přijat, a celý rok jsem strávil v teologickém konviktu - programem, který jsem již výše popsal. 
   Za tento rok jsem v hloubi uvnitř vnímal, že nejsem na správné cestě (bylo to dlouhodobého rázu - tedy celoročního), proto jsem se po roce (samozřejmě po konzultaci s otcem spirituálem, který souhlasil) rozhodl ukončit formaci na kněžství (rozhodnutí jsem učinil na začátku doby Velikonoční, přesto jsem se rozhodl a též domluvil s představenými, že zbylé dva měsíce ještě budu součástí teologického konviktu, jednak chci dotahovat věci do konce, za druhé by mohl odchod nejstaršího ze skupiny, a zároveň mluvčího, rozhodit morálku v partě. Přece jen jsme byli za ten rok coby celek hodně sehraní a nacítění jeden na druhého). 
   Klukům z konviktu jsem tuto skutečnost sdělil na samém konci školního roku. Pak nastalo velmi přátelské loučení. 
  Z konviktu odcházím s vděkem, rozhodně to nebyl ztracený rok (naučil jsem se mnohé: nejen modlitbou, studiem a prací, ale též intenzivním soužitím v poměrně malém kolektivu). Také jsem velmi vděčen za kněze, kteří slouží mše svaté a vysluhují svátosti (je snadné si stěžovat, že jeden je líný, druhý moc akční, jeden moc vážný, druhý až příliš veselý, atd.), važme si proto kněží, co bychom bez nich v církvi dělali? Kdo by sloužil mše? Ke komu bychom se chodili zpovídat? Bez biskupů a kněží není církve! 
   Též vám chci ještě jednou poděkovat za vaše modlitby, prosím pokračujte v modlitbách za kněžské semináře (přesto, že tam těch kluků není mnoho, tak jsou naše veškerá budoucnost), tedy modlete se jak za bohoslovce, tak za představené. Tento rok jsem byl v konviktu za brněnskou diecézi sám. Ovšem radostná zpráva je, že do konviktu jsou na následující školní rok přijati tři šikovní mladí muži, prosím o modlitbu i pro ně. S velkým díky Vám všem 
Váš farník Michal Šťasta

neděle 19. června 2022

Ohlášky 19.června 2022

Dnes je 12.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
st: sv. Paulína Nolánského, biskupa
čt: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
pá: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
so: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
ne: 13.neděle v mezidobí. 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru covid-19 zrušil Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle s platností od 31. 5. 2022 dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě, udělenou věřícím v brněnské diecézi. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Příští neděli 26.června 2022 bude v 9.30 poslední mše svaté pro rodiny s dětmi v tomto školním roce a také poslední spolčo pro děti.

sobota 11. června 2022

Ohlášky 12.června 2022

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s letošní Noci kostelů a a s úklidem kostela, věže.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
st: sv. Víta, mučedníka
čt: Slavnost Těla a Krve Páně.
ne: 12.neděle v mezidobí. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Ve středu 15.června 2022 bude poslední setkání nad starozákonní knihou Samuel. Dočteme 23. a 24.kapitolu. Začínáme v 19,15 na faře. 

Ve čtvrtek 16.června 2022 bude v 18.30 mše svatá ze Slavnosti Těla a Krve Páně a na závěr bude eucharistický průvod. 

V pátek 17.června 2022 se seznámíme se sv. Norbertem, který patří mezi naše české národní ochránce. Večer bude mše svatá za náš národ a po ní litanie k našim národním ochráncům a svatováclavský chorál. 

V neděli 19.června 2022 při mši svaté v 9.30 přistoupí 10 dětí k prvnímu svatému přijímání.

pondělí 6. června 2022

Farní pouť do Senetářova

V sobotu 14. 5. zorganizoval o. Petr pouť do Senetářova. Ze Staré osady v 8 hod. vyjel zajištěný autobus s farníky do Jedovnic, odkud se pokračovalo pěšky do Senetářova. Farníci, kteří by cestu neušli, přijeli autem. Naproti kostela sídlí muzeum perleťářství, které jsme si prohlédli. Potom byla v kostele sv. Josefa mše svatá, kterou sloužili všichni tři naši kněží, a následovala prohlídka kostela s poutavým výkladem místního p. kostelníka. Kostel v Senetářově je zajímavý tím, že byl postaven za komunismu, v letech 1969 – 1971. Nemohl být vysvěcen, až po revoluci v r. 1991 při příležitosti nových varhan. Přesto se v něm sloužily mše svaté.
Také je vyhledáván z důvodu moderní architektury. Architekt Ludvík Kolek je také autorem výtvarné výzdoby kostela kromě křížové cesty. Inspiraci čerpal ve Francii. Kostel je obrazem církve, která jako loď sbírá věřící na cestách života a vede je k nejvyššímu dobru – k Bohu a tím k věčnému štěstí. Věčné světlo zdůrazňuje přítomnost Boha mezi námi. Kříž je symbolem vykoupení člověka a zvony mají vyzpívat radost z vykoupení člověka. 
   Po prohlídce kostela jsme se přesunuli zpět do Jedovnic, kde byl v restauraci objednaný oběd. Po něm jsme se vrátili domů. Výlet byl velmi vydařený, počasí nám přálo a zúčastnilo se víc jak čtyřicet farníků od dětí až po ty starší. Budeme se těšit, čím nás o. Petr překvapí příště.
Hana Holubová


Vzpomínka na farní pouť - Senetářov 14.5.2022

Na sraz na Staré Osadě nás dorazilo tolik, že pro nás byl přistaven posilový spoj, který jel přímo do Jedovnic bez mezizastávek, a do kterého se i tak připletlo několik civilistů, kteří pak řešili, proč jim autobus nestaví tam, kde očekávají. Naštěstí si to pak s řidičem domluvili, a tak snad nikdo nezabloudil.
    Dojeli jsme do Jedovnic, kde jsme ale zjistili, že část lidí ještě nedorazila, a tak někteří čekali a zbytek vyrážel napřed. Po mírných komplikacích jsme se ale všichni sešli za Jedovnicemi a vyrazili směr Senetářov. Bylo nás cca 50 a jeden pes. 
 
 První zastávku jsme měli u vysílače v Kotvrdovicích, kde jsme nastudovali historii z místní naučné cedule a kde se rozhodlo, že máme dost času, a tak půjdeme delší, ale o to krásnější cestou lesem, kde jsme pak naší hromadnou výpravou lehce šokovali místní dřevorubce. 
 
 Po příchodu do Senetářova jsme navštívili nejprve místní selské stavení upravené na muzeum. Zde jsme nahlédli do života našich předků a prohlédli si různé zemědělské stroje z širého okolí. Dále byla součástí výstava o perleťářství (výroba perleťových knoflíků), toto řemeslo bylo v této oblasti v 19. století rozšířené. 
    Načež jsme již zamířili do kostela na mši. Zdejší kostel sv. Josefa patří k moderním, dostavěn byl v roce 1971. Po samotné mši pak byl poutavý výklad o tom, jak se kostel navzdory komunistům stavěl a symbolice jednotlivých dekorací v kostele. Výklad všechny natolik zaujal, že bylo třeba volat do restaurace v Jedovnicích, že na oběd dorazíme s půlhodinovým zpožděním. I tak ale bylo třeba spěchat, a tak jsme se zrychleným přesunem přemístili do Jedovnic, kde jsme si vychutnali zasloužený oběd. Následovala pak ještě prohlídka místního kostela a pak už hurá domů.
Jan Šipr

pátek 3. června 2022

Ohlášky 5.června 2022

Dnes je Slavnost Seslání Ducha svatého. 

Dnes je sbírka na charitu. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka Panny Marie Matky Církve
čt: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
so: památka sv. Barnabáše, apoštola
ne: Slavnost Nejsvětější Trojice. 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Ve čtvrtek 9.června bude od 19,15 pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo přijde pomoct.

V pátek 10.června 2022 bude našem městě, diecézi i v naší zemi Noc kostelů, bližší program najde v poutnických novinách. 

Ve středu 15.června 2022 bude poslední setkání nad starozákonní knihou Samuel. Dočteme 23. a 24.kapitolu. Začínáme v 19,15 na faře. 

V pátek 17.června 2022 se seznámíme se sv. Norbertem, který patří mezi naše české národní ochránce. Večer bude mše svatá za náš národ a po ní litanie k našim národním ochráncům a svatováclavský chorál. 

V neděli 19.června 2022 při mši svaté v 9.30 přistoupí 10 dětí k prvnímu svatému přijímání.

Jste srdečně zváni na Svatodušní večer – Ježíšovo zmrtvýchvstání a seslání Ducha sv. v hudbě, slově a poezii, který se uskuteční v mimořádně otevřeném kostele sv. Maří Magdaleny v Brně v neděli 5. 6. 2022 od 19h. Zazní díla J. Wolkra, J. Čepa, V.Renče, P.I. Čajkovského, A.Dvořáka atd. Učinkují: Ludmila Zipfelová, Marie Sychrová (proza a poezie), Tomáš Krejčí (zpěv a varhany), Miloslav Strejček (housle a viola).

pátek 27. května 2022

Ohlášky 29. května 2022

Dnes je 7. neděle velikonoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Zdislavy
út: svátek Navštívení Panny Marie
st: památka sv. Justina, mučedníka
čt: sv. Marcelina a Petra, mučedníků
pá: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
ne: Slavnost Seslání Ducha svatého 

Ve středu 1. června bude setkání nad starozákonní knihou Samuel po mši sv. v 19,15. Čteme 21. a 22. kapitolu. 

V pátek je první pátek v měsíci. Večer se po mši svaté pomodlíme litanie k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu. 

Příští neděli bude sbírka na charitu

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje

Příští neděli budeme mše svaté pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Během měsíce května se modlíme litanie k Panně Marii vždy po ranní i večerní mši svaté. 

Letošní farní tábor nás zavede do Alagaäsie, kde budeme bojovat s králem Galbatorixem a jeho pomocníky. Kde k tomu získáme sílu nám napoví strom Menoa a skála Kuthian. Tábor se bude konat od 30.července do 6.srpna 2022 v Sobotíně u Šumperka. Přihlášky odevzdávejte, prosím, nejpozději do 31.května 2022.

sobota 21. května 2022

Ohlášky 22.května 2022

Dnes je 6. neděle velikonoční.

Dnes je sbírka na pronásledované křesťany.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
čt: Slavnost nanebevstoupení Páně
 Je to doporučený svátek.
pá: sv. Augustina z Canterbury, biskupa
ne: 7. neděle velikonoční 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Dnes večer bude v 18.30 mše svatá za biřmované v naší farnosti v roce 2017. Zváni jsou biřmovaní i jejich kmotři a rodiče. 

Připravujeme nové číslo farního zpravodaje. Uzávěrka je ve čtvrtek 26.května 2022. 

V letošním roce budeme při Noci kostelů opět provádět ve věži. Prosíme ochotné farníky, aby přišli pomoc s úklidem věže ve čtvrtek 26.5. od 13:30 hod. Práce je na celé odpoledne, takže uvítáme i ty, kteří tak brzy nemohou. Doporučujeme s sebou pracovní oděv a respirátor kvůli prachu.

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Během měsíce května se modlíme litanie k Panně Marii vždy po ranní i večerní mši svaté. 

Letošní farní tábor nás zavede do Alagaäsie, kde budeme bojovat s králem Galbatorixem a jeho pomocníky. Kde k tomu získáme sílu nám napoví strom Menoa a skála Kuthian. Tábor se bude konat od 30.července do 6.srpna 2022 v Sobotíně u Šumperka. Přihlášky odevzdávejte, prosím, nejpozději do 31.května 2022.