sobota 22. dubna 2017

Noční adorace pro mládež

Srdečně zveme všechny mladé lidi z naší farnosti na noční adoraci, při které bude mít každý možnost adorovat sám s Pánem Ježíšem, ale také prožít krásné chvíle spolu se svými kamarády. Čeká na nás spousta zábavných her a aktivit s přespáním na faře. 

Kdy: 12.5.2017 ; začátek mší svatou v 18:30
Kde: kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Křenová
S sebou: karimatku, spacák

Pojďme stavět mosty mezi sebou navzájem

Milí farníci! Když jsem hledal něco, co by nám dnes mohlo pomoci lépe pochopit a prožít tajemství zmrtvýchvstání v naší farnosti, vzpomněl jsem si na hru Jenga, kde se z 54 dřevěných kostek staví věž. 
 Když jsem kostky vysypal, připomnělo mně to hromadu dříví, která byla na jednom statku, který patřil jednomu z bratrů, kteří žili už skoro 40 let vedle sebe a nenašli byste mezi nimi žádný vážný problém. Obdělávali spolu pole. Půjčovali si nářadí. Dokonce se i dělili o úrodu a majetek. Jenže teď se mezi nimi objevil jeden vážný problém. Začal drobným nedorozuměním. Věc však narůstala a nakonec vyústila v hořkou výměnu slov, a pak následovaly týdny ticha. 
 U toho staršího bratra v těchto dnech někdo zaklepal. Byl to nějaký muž s truhlářským nářadím a hledal práci. Nabízel mu, že by mu mohl udělat nějaké drobné úpravy na statku. 
 Bratr se na chvíli zamyslel, a pak dostal nápad. Ukázal mu na statek svého bratra. Prozradil mu, že to je jeho bratr. Svěřil se truhláři, že mu bratr naschvál odvedl koryto potoka, tak, aby mezi jejich statky byla nějaká zátarasa. Chtěl ho totiž ještě více rozzlobit. Starší bratr se rozhodl ještě pro větší lotrovinu, chtěl před korytem postavit dvoumetrový plot. Utrousil přitom poznámku, že ho už nechce nikdy vidět. Truhláři ukázal na hromadu dříví, které ležela vedle stodoly. Truhlář přijal zakázku, sesbíral dříví a dal se do práce. Bratr se mezi tím ze statku vzdálil, a když se vrátil, nestačil se divit. Místo plotu, tam stál most. Šlo o jemnou práci s prkny a dokonale zapadala do okolí. V tomto okamžiku k němu po mostě přeběhl jeho mladší bratr, objal ho a říkal mu: "Ty jsi ale chlapík. Postavil jsi most po tom, co jsem ti řekl a udělal...!" Truhlář si už začal sbírat nářadí. Starší bratr chtěl, aby ještě zůstal, on se omluvil s tím, že ještě musí postavit mnoho mostů. 
A to je moje přání pro naši farnost, pro naše rodiny, aby v nich a mezi nimi nebyly ploty, ale mosty, po kterých k sobě budeme moci přicházet, a věřím, že v některých situacích můžeme zažít i zmrtvýchvstání po drobných sporech a nedorozuměních, které se někdy i vlečou několik týdnů a možná i měsíců. Všichni jste zváni na faru stavět věž Jengu, je to nejen zábavná hra pro všechny generace, ale třeba i příležitost vytvořit mezi námi navzájem ještě více mostů.
o. Petr Polívka

Ohlášky 23. dubna 2017

Dnes je 2. neděle velikonoční - neděle Božího milosrdenství. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Svátek sv. Marka, evangelisty
so: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
ne: 3. neděle velikonoční 

V sakristii se můžete zapisovat na čtení během doby velikonoční. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

V pátek 28. dubna bude po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela. Těšíme se na každého pomocníka.

Příští neděli bude mše svatá pro rodiny s dětmi se křtem Alexe a Elišky a po ní tučné spolčo pro děti. Děti se sejdou s Julčou a se Slávkou v 9.00 hod. u klavíru, aby se rozezpívali. 

Na neděli 30.4.2017 vyhlašujeme mimořádnou sbírku na opravu fasády po výměně oken na budově fary. 

O letošních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti s názvem MISE TACEPO, na které nás budou provázet tajemní pomocníci. Přihlášky i info jsou na webu, vzadu na stolku, u o Petra a u Zdislavy Sychrové. Ještě tam máme volná místa právě pro vaše děti.

VÝZNAM CSM V OLOMOUCI PRO FARNÍ MLÁDEŽ

O letošních prázdninách se mimo jiné chystáme od 15. do 20. srpna 2017 na Celostátní setkání mládeže v Olomouci, na které věříme, že pojede i 10 až 15 mladých lidí z naší farnosti. Zeptali jsme se proto naší animátorky Zdislavy Sychrové, co od setkání očekává a jaký význam by mohlo mít pro naši mládež. 

1. Proč si myslíš, že by mladí lidé z naší farnosti měli jet na CSM v Olomouci? 
Myslím si, že každý mladý katolík by se měl zúčastnit alespoň jednoho většího setkání mládeže. Je to úplně jiný zážitek než se jen každou neděli setkávat s pár kamarády v kostele. Duchovní život dostane nový rozměr, získáte nadšení… Ze setkání si odnesete nejen povzbuzení a zápal pro víru ale také nová kamarádství. Můžete navázat konkrétní kamarádství, ale také všeobecně se všemi - můžete zakusit, jaké to je chválit Pána spolu s tisíci dalšími. Na setkání bude úžasné společenství mládeže, na které budete vzpomínat celý život. To, co tam, nezažijete nikde jinde a setkání mládeže v ČR bývá jen každých 5 let, takže se nebojte a jeďte!

2. Jaký může mít vliv účast na CSM na život mládeže v naší farnosti? 
Vliv to má určitě pozitivní. Za prvé vliv individuální. Setkání působí na každého zvlášť, na jeho nitro. V člověku to posílí víru nebo dá vzrůst semínku víry, které bylo v jedinci hluboko zakořeněno. Z toho plyne druhý vliv: na farnost a veškerý život kolem. Člověk, který se v srdci osobně setká s Ježíšem, touží šířit toto světlo dál, touží být aktivní, dělat něco pro Krista. 

3. Jak by podle Tebe mohlo CSM pomoci ke stmelování farní mládeže, která je roztroušená na nedělních bohoslužbách? 
Mládež na setkání spolu zažije něco nevšedního a společné zážitky stmelují. Myslím, že po takové společné akci, jako je CSM, se budeme víc znát a budeme tvořit ve farnosti takové malé společenství mladých.

Děkujeme za rozhovor.
o. Petr Polívka

Poděkování za 20 let kněžství

Ve středu 19. dubna 2017 uplynulo 20 let, kdy otec Ladislav Štefek přijal kněžské svěcení. Večerní bohoslužbu sloužil otec Ladislav společně se spolubratry z schoenstattské rodiny i se svým rodným bratrem Antonínem - také knězem, rektorem olomouckého semináře. Náš jubilant byl mile překvapen, když v lavici uviděl také ostatní sourozence i s rodinami. Vřelá atmosféra nás všechny spojila. Mše sv. pokračovala. 
 Evangelium bylo o dvou učednících, kteří na cestě do Emauz potkali Ježíše. Tuto příhodu nám otec Ladislav při promluvě přiblížil. Často Ježíše vedle sebe hned nepoznáme, On se nám nevnucuje, čeká, až my ho pozveme. Pak nás dokonale obdaruje. Dva učedníci mohou také znázorňovat manžele, kteří jdou společně a do svého života mají pozvat Ježíše. Na závěr mše dostal o. Ladislav od farníků kytici s gratulací, s poděkováním za srdce otevřené Boží lásce a přáním vyprosit mu potřebné dary Ducha svatého. 
Přesunuli jsme se do farního sálu. Po přípitku nám otec Ladislav prozradil některé zajímavosti ze svého života. Pochází z Příbora, má čtyři sourozence. Jeden jeho bratr je také knězem. Bydleli naproti kostela. Býval velmi nesmělý. Myšlenka stát se knězem ho napadla v devíti letech, přesně 2.8.1967, když ho místní farář pozval ministrovat. Od té doby chodil denně na mši sv. Silné volání ke kněžství pocítil na VŠ chemicko-technologické, ale měl ji napřed dokončit. V době totality nemohl jít do semináře. Pracoval jako analytik kovů a práce ho bavila. Chtěl začít studovat tajně, ale zjistil, že nedokáže dělat nic polovičatě. Nešlo pracovat a studovat jen z půli. Po roce studia nechal a raději čekal devět let, než mohl do semináře normálně nastoupit. Byl vysvěcen 19. dubna 1997 v Brně. 
Co víc dodat? Děkujme společně Bohu, že nám poslal do farnosti tohoto kněze a vyprošujme mu vše potřebné.
Terezie Široká

úterý 18. dubna 2017

Pašijová neděle s dětmi

Na Květnou neděli jsme se s dětmi sešli dříve přede mší, abychom se připravili na čtení pašijí. Děti měly rozdělené role již z náboženství a doma s rodiči pilně trénovaly. Byly nadšené, že mají tak velký úkol a chopily se ho s odvahou. Pašije se povedly, přestože byly v podání malých a ne příliš zkušených čtenářů. Do příště máme jistě co zlepšovat, ale pašijové volání "ukřižuj" nebylo v kostele snad nikdy halasnější. 
Spolčo jsme měli speciální - hráli jsme různé hry s dramatickým zaměřením. Už modlitba probíhala jinak. Vytvořili jsme kruh tím, že jsme vždy dávali ruku na rameno kamarádovi a prosili jsme za něj. Děti se také mohly projít po molu nálad, kde předváděly nejrůznější situace a emoce. Dále jsme hráli divadelní asociace, takže jsme si mohli vyzkoušet jak umíme improvizovat a být v roli zvířátka, nábytku či něčeho abstraktního.

sobota 15. dubna 2017

Ohlášky 16. dubna 2017

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. 

 Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou a prožití velikonočních svátků v naší farnosti: chrámovému sboru, varhaníkům, kostelníkům, ministrantům, lektorům, všem kteří pomohli s květinovou výzdobu, s oltářními plátny, rouchy. 

Dnes při všech bohoslužbách žehnáme velikonoční pokrmy. Přineste je, prosím, dopředu před obětní stůl a na závěr ohlášek je požehnáme. 

Zítra na velikonoční pondělí bude mše svatá ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30. 

Příští neděli bude 2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství). 

Ve středu 19. dubna 2017 bude o. Ladislav Štefek slavit mši svatou na poděkování za 20 let kněžství. Po mši svaté bude příležitost k setkání s ním na faře ve farním sálu. 

V sakristii se můžete zapisovat na čtení během doby velikonoční. 

Připravujeme nové číslo farního zpravodaje. Své příspěvky můžete posílat na adresu zpravodaj.krenova(at)gmail.com Uzávěrka čísla je ve čtvrtek 20. dubna 2017. 

Na neděli 30.4.2017 vyhlašujeme mimořádnou sbírku na opravu fasády po výměně oken na budově fary.

O letošních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti s názvem MISE TACEPO, na které nás budou provázet tajemní pomocníci. Přihlášky i info jsou na webu, vzadu na stolku, u o Petra a u Zdislavy Sychrové. Ještě tam máme volná místa právě pro vaše děti.

čtvrtek 13. dubna 2017

Velikonoce 2017 na Křenové

VELIKONOCE 2017 NA KŘENOVÉ

Zelený čtvrtek:  
mše svatá v 18.30
adorace v Getsemanské zahradě se zájemci o biřmování

Velký pátek:    
Velkopáteční obřady v 15.00

Bílá sobota:      
Vigilie ze Zmrtvýchvstání Páně ve 20.00

Neděle:
Zmrtvýchvstání Páně
mše sv. v 8.00, v 9.30, v 11.00 a v 18.30

Pondělí velikonoční        
mše svatá v 8.00 a v 18.30

Křížová cesta - živé sochy

Krásnou jarní neděli 9. dubna jsme zakončili křížovou cestou po večerní mši svaté. Nebyla to ovšem křížová cesta, na kterou jsme zvyklí, protože jsme za pomoci organizátorky Slávky a mládeže z farnosti měli možnost před oltářem vytvořit živé sochy, znázorňující jednotlivá zastavení. Mohli jsme se tedy těšit ze soch představujících například Ježíše, kříž, Ježíšovu matku, plačící ženy, Šimona, vojáky a spoustu dalších postav. Také díky otci Petrovi jsme všechna zastavení spolu se čtením prožili v krásném duchu blížících se Velikonoc.
Anna Grézlová
Na živé sochy se může podívat zde.

sobota 8. dubna 2017

Křížová cesta pro mládež z naší farnosti

V neděli 9. dubna 2017 zveme na křížovou cestu pro mládež z naší farnosti, která bude po večerní mši svaté v 18.30 (caa. 19.30). Křížovou cestu budou doprovázet živé sochy a texty k zamyšlení.