sobota 21. května 2016

Ohlášky 22. května 2016

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice.

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Slavnost Těla a Krve Páně.
Je to doporučený svátek.
ne: 9. neděle v mezidobí

Ve čtvrtek 26. května 2016 budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo). Mše svatá bude ráno v 6.00 hod. a večer v 18.30. Večerní mši svatá bude zakončena eucharistickým průvodem k oltáři na nádvoří našeho kostela. 

Zveme na modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 29.května 2016 v 19,45 hod. Modlitbu doprovodí BES - brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause. 

Máme ještě pár posledních volných míst na farním táboře pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlaste se, prosím, nejpozději do 31.května 2016. 

Při úterních večerních bohoslužbách se seznamujeme s obsahem 8. kapitoly koncilního dokumentu Lumen gentium

V sobotu 4. června 2016 v 9.00 hod. zveme všechny ochotné pomocníky na jarní úklid kostela před Nocí kostelů, aby se všem u nás líbilo. 

V neděli 5. června 2016 bude předtáborové setkání dětí, rodičů i vedoucích. Začneme mši svatou pro rodiny s dětmi v 9.30 a setkání bude potom pokračovat na faře. 

Hledáme posilu pro naše farní fotografy. Nepotřebujeme žádné profesionální fotografy, ale někoho, kdo umí obsluhovat klasický digitální foťák a na na koho bychom se mohli čas od času obrátit. Hlaste se, prosím, u o. Petra Polívky. 

Vyšla knížka Pod laskyplným pohledem milosrdného Otce. Jde o vybrané texty P. Josefa Kentenicha, zakladatele schönstattského hnutí, k milosrdenství. K nahlédnutí i k zakoupení je v sakristii. Je to jedna z možností, jak nahlédnout trochu do bohatství schönstattské spirituality našich kněží, a něco pro obohacení svého duchovního života.

Úklid kostela před Nocí kostelů


V sobotu 4. června 2016 v 9.00 hod. zveme všechny ochotné pomocníky na jarní úklid kostela před Nocí kostelů, aby se všem u nás líbilo.


neděle 15. května 2016

Chceme všechny Jeho dary!

V sobotu 14. května v předvečer Slavnosti Seslání Ducha Svatého byla v našem kostele atmosféra plná očekávání. (A nebylo to jen tím, že jsme se po třech měsících opět těšili na otce Petra.) Vždyť každý z nás tolik potřebuje Ducha Svatého! Každý den a každou chvíli… Je tak moc věcí podstatných a my tak často zapomínáme. Učedníkům Pán Ježíš slíbil, že jim pošle Ducha Svatého, který je naučí všemu a připomene jim všechno, co jim On říkal. O Ducha Svatého prosíme zvlášť před každou zkouškou, rozhodnutím, před důležitou událostí, ale i každé ráno, vždyť nevíme, co nás ten den může čekat. 
Duch Svatý je nejen zdrojem pozemské moudrosti, ale otevírá naše srdce pro porozumění Božímu slovu, pro pochopení Jeho plánů a pro poznávání Jeho vůle… Jen On nás dokáže sjednocovat, vést cestou víry a naděje, naplňovat nás láskou, vyzbrojovat všemi potřebnými ctnostmi. Bez Jeho síly bychom neobstáli ani v té nejmenší těžkosti všedního dne… Jedině v moci a síle Ducha Svatého se můžeme stávat živými branami Božího Milosrdenství, prostupnými pro Jeho lásku, odpouštění, pochopení, soucit… Duch Svatý je však slovy neuchopitelný. Působení Ducha Svatého nelze zcela pojmenovat, ani vyjádřit, ani zachytit lidskými smysly. Seslání Ducha Svatého byla u prvních křesťanů největší slavnost v roce. 
My jsme v předvečer slavnosti vyšli z potemnělého kostela do světla ohně k zahájení lucernária. S rozžatými svícemi jsme vstupovali do chrámu a naslouchali čtením Božího slova. Působilo na nás propojení Starého a Nového zákona. Slyšeli jsme o zjevení na hoře Sinaj. Zatímco my slavíme vylití Ducha Svatého, Židé – naši starší bratři ve víře – slaví šavuot, svátek darování Tóry. Jak ohromující je podobnost obou událostí. Darování Zákona Mojžíšovi je provázeno hukotem nebe a ohněm před zraky lidu tak jako seslání Ducha Svatého na Siónu v Jeruzalémě. Tentokrát se ale zákon lásky nebude vyrývat do kamenných desek, ale do lidských srdcí… V zajímavém příběhu v promluvě jsme byli upozorněni, že nestačí jen prosit Ducha Svatého, je však nutné být zároveň pozorní k Jeho radám. Tedy nejen prosit, avšak i naslouchat. 
Dalším silným zážitkem vigilie byla obnova biřmovacích závazků a mazání požehnaným olejem. Tomu předcházely nezapomenutelné prosby o Ducha Svatého. O každý dar se prosilo zvlášť. Všichni přítomní se mohli rozhodnout pro některý z darů a symbolicky vhodit zrnko kadidla jako připojení k oběti. Ale pro co se rozhodnout? Shodli jsme se, že potřebujeme všech sedm darů. Chceme všechny Jeho dary! Nevíme, jak to bylo přijato – někteří vhodili zrnek více, někteří přece jen vybrali aktuálně ten nejpotřebnější dar… 
Slavnost mnohým z nás rychle uběhla, tak jako rychle utíkají zážitky kousíčků nebe na zemi nebo chcete-li prožitky Božího království na zemi. O Ducha Svatého bychom však měli prosit denně celý rok. Nyní jsme mohli s vděčností a s prosbou slavit Ducha Svatého a být maximálně otevření k Jeho mimořádnému obdarování.

Další záběry z vigilie

sobota 14. května 2016

Ohlášky 15. května 2016

Dnes je Slavnost Seslání Ducha svatého.
Dnes je mimořádná sbírka diecéze na charitativní účely.
Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
čt: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
pá: Památka sv.Klementa Marie Hofbauera, kněze
so: Svátek Výročí posvěcení katedrály
ne: Slavnost Nejsvětější Trojice

Dnes je po mši sv. pro rodiny s dětmi na faře spolčo pro děti.

Máme ještě pár posledních volných míst na farním táboře pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlaste se, prosím, nejpozději do 31.května 2016.

Pro zajištění Noci kostelů 10. června 2016 v našem kostele potřebujeme pořadatele, průvodce na věž, člověka na info stánek a na adoraci v kapli. Zapište se,prosím, vzadu na stolku nejpozději do příští neděle 22.května 2016, abychom věděli, co je v našich možnostech pokrýt a co ne.

Při úterních večerních bohoslužbách se seznamujeme s obsahem 8. kapitoly koncilního dokumentu Lumen gentium.

sobota 7. května 2016

Svatodušní vigilie s lucernáriem


V sobotu 14. května 2016 bude v 18.30 v naší farnosti na Křenové v Brně svatodušní vigilie s lucernáriem a obnovou biřmovacích závazků. Bude to příležitost znovu zažít hukot a oheň v srdci jako ho zažili apoštolové o letnicích a Vy v okamžiku Vašeho biřmování. Přijměte pozvání k obnově vašich biřmovacích závazků, abyste znovu mohli hořet a zapalovat.

Pozvánka na úklid kostela

V pátek 13. května 2016 bude po večerní mši sv. od cca. 19.15 úklid kostela.

Ohlášky 8. května 2016

Dnes je 7. neděle velikonoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Nezávazná památka Panny Marie Fatimské
Příští neděli bude Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – touto slavností končí doba velikonoční.

V pátek 13. května 2016 bude po večerní mši sv. od cca. 19.15 úklid kostela. Prosíme Vás o pomoc a těšíme se na všechny pomocníky.

V sobotu 14. května 2016 budeme slavit v 18.30 svatodušní vigilii s lucernáriem, při které bude možné obnovit závazky, které jsme přijali při biřmováni. Zvláště zvaní jsou biřmovaní v loňském roce v naší farnosti, jejich kmotři a rodiče.

Příští neděli 15. května 2016 bude po mši sv. pro rodiny s dětmi na faře spolčo pro děti.

Příští neděli 15. května 2016 se uskuteční sbírka na charitativní účely.

V měsíci květnu jsou na závěr večerních bohoslužeb mariánské litanie. Při úterních večerních bohoslužbách se seznamujeme s obsahem 8. kapitoly koncilního dokumentu Lumen gentium, která pojednává o Panně Marii v »tajemství Krista a církve«.

V pátek 10. června 2016 proběhne Noc kostelů. Zájemce o službu pořadatele prosíme, aby se co nejdříve zapsali na formulář, který je v kostele vzadu na stolku, a aby uvedli na sebe kontakt.

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti.

pátek 29. dubna 2016

Ohlášky 1. května 2016

Dnes je 6. neděle velikonoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
út: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
čt: Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek
pá: Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Příští neděli bude 7. neděle velikonoční

Tuto neděli 1. května 2016 bude po mši sv. pro rodiny s dětmi na faře spolčo pro děti.

V úterý 3. května 2016 se budeme modlit od 18 hodin v našem kostele za obnovu mariánského sloupu v Praze.

Na první pátek 6. května 2016 je po večerní mši svaté příležitost k soukromé adoraci do 20 hodin.

V měsíci květnu budou na závěr večerních bohoslužeb mariánské litanie. Při úterních večerních bohoslužbách se seznámíme s obsahem 8. kapitoly koncilního dokumentu Lumen gentium, která pojednává o Panně Marii v »tajemství Krista a církve«.

V pátek 10. června 2016 proběhne Noc kostelů. Zájemce o službu pořadatele prosíme, aby se co nejdříve zapsali na formulář v sakristii a uvedli na sebe kontakt.

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti.

sobota 23. dubna 2016

Měsíc květen na Křenové

V měsíci květnu budou na závěr večerních bohoslužeb mariánské litanie. Při úterních večerních bohoslužbách se seznámíme s obsahem 8. kapitoly koncilního dokumentu Lumen gentium.

Ohlášky 24. dubna 2016

Dnes je 5. neděle velikonoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
 po: Svátek sv. Marka, evangelisty
pá: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Příští neděli bude 6. neděle velikonoční

Tuto neděli 24. dubna 2016 se koná sbírka na pomoc trpícím na Ukrajině. Tato sbírka probíhá ve všech evropských katolických kostelech. Oznámil to papež František 3. dubna 2016 během nedělní modlitby Regina coeli na Svatopetrském náměstí v Římě.

Příští neděli 1. května 2016 bude po mši sv. pro rodiny s dětmi na faře spolčo pro děti.

V měsíci květnu budou na závěr večerních bohoslužeb mariánské litanie. Při úterních večerních bohoslužbách se seznámíme s obsahem 8. kapitoly koncilního dokumentu Lumen gentium, která pojednává o Panně Marii v »tajemství Krista a církve«.

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti.