středa 14. listopadu 2018

Mariánský sloup

Milí farníci, v sobotu 3.listopadu 2018 jsme si připomněli 100. výročí od stržení Mariánského sloupu v Praze. 
 Od časného rána se scházeli lidé na Staroměstském náměstí u Základního kamene, modlili se, zapalovali svíčky a pokládali s úctou květiny. 
 V 16.30 - 17.30 proběhla pietní vzpomínka vedená P.ThDr. ICLic Jiřím Koníčkem z Olomouce a P.Thlic Tomášem Holým z Náměště nad Oslavou. Mezitím umělci připravili jako překvapení maketu strženého sloupu, kterou přítomní ozdobili květinami a svícemi. 
V 17.30 byla společná modlitba růžence v chrámu Matky Boží před Týnem a poté následovala pontifikální mše sv., ve zcela zaplněném chrámu. Hlavním celebrantem byl pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer. Po mši sv. byl průvod k soše P.M. u bočního vchodu do Chrámu Matky Boží před Týnem, kde proběhla závěrečná pobožnost s modlitbou litanie Loretánské. Byla to velice důstojná a dojemná pietní vzpomínka.  Srdečné Pán Bůh zaplať všem příznivcům Panny Marie.
 Dovolujeme si Vás pozvat i v příštím roce 2019 k modlitbám růžence a po něm na mši sv., za Obnovu Mariánského sloupu v Praze, do našeho kostela na Křence, neboť za podpory našich milých otců - Petra, Ladislava a Zdeňka jsme s tímto příběhem spojeni. 3.1., čtvrtek, 3.2., neděle, 3.3., neděle, 3.4., středa, 3.5., pátek, 2.6., neděle, 3.7., středa, 3.8., sobota, 3.9., úterý, 3.10., čtvrtek, 3.11., neděle a 3.12., úterý. Požehnané dny přejí
manželé Dohnálkovi

úterý 13. listopadu 2018

Ohlédnutí za farní poutí

Pan farář nás pozval na farní pouť, abychom se sblížili a upevnili radost z víry. Je sobotní ráno 3. listopadu 2018. Scházíme se u Bohémy z trochou rozpaků. Ono totiž prší a je mlha. Uvědomuji si, že si nikdo na počasí nestěžuje. Jistě na tom má zásluhu i vlídnost a přívětivost našeho pana řidiče Hladkého. Jsme v očekávání a vyrážíme do mlhy. Všechno svěřujeme Panně Marii v modlitbě růžence. Blíží se Žďár a nad ním neobvyklá věž zelenohorské svatyně. Vystupujeme do opravdu nevlídného počasí. Ale uvnitř?
Vstřícná paní průvodkyně rychle rozežene případná mračna v duši.
Vede nás o několik století zpět, kdy Bohem obdarovaní umělci zhmotnili své vnímání krásy do všeho co vidíme. Díky paní průvodkyni vnímáme, jak Duch svatý umělce provázel, že prší, to už nevadí vůbec. Přecházíme do žďárské baziliky. A opět jsme v zajetí krásy. V tom nádherném prostředí začíná vrchol naší pouti - mše svatá. Všechna krása co jsme viděli vzdává dík živému Bohu, který sestupuje na oltář a potom do našich srdcí. Ještě zmínka o zastávce v poutním chrámu v Obyčtově. Prostor chrámu je naplněn modlitbami minulých i současných poutníků. A jedna paní vypráví, jak na začátku první světové války vyprovázeli obyvatelé Obyčtova odvedené muže se zpěvem mariánských písní a potom se celou válku za ně modlili.
A všichni se vrátili, žádný z nich ve válce nezahynul. Jaká posila pro naši důvěru v přímluvu Panny Marie! Potom po návštěvě Křižanova, rodiště svaté Zdislavy, se vracíme domů. A máme o čem přemýšlet. Díky pane faráři! Díky milí spolupoutníci! Ať nad vámi Panna Maria stále rozprostírá svůj mateřský plášť. Bylo to krásné. 
Stanislava Honzová

Pouť na Zelenou horu

V sobotu 3.11.2018 v 8.30 hod. jsme vyjeli od Bohémy na pouť na Zelenou horu. Otec Petr zajistil autobus a program a všichni zúčastnění se vydali na cestu. 
 Abychom stihli náročný program, vyvezl nás autobus až k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Za jemného mrholení jsme prošli ochozem, přes starý hřbitov do kostela, kde už na nás čekala průvodkyně, která nás seznámila s historií tohoto chrámu. Za odměnu dostala od otce Petra hrníček, který rozdává svým farníkům při návštěvách. 
Kostel založil opat Josef Vejmluva, který chtěl uctít památku Jana Nepomuckého. K tomu si vybral vrch u Žďáru n/S, který pojmenoval Zelená hora, podle kopce u Nepomuku, kde světec žil. Hlavním architektem barokně – gotické stavby byl Jan Blažej Santini – Aichl. Od roku 2014 je ve správě církve a byl zapsán do seznamu UNESCO. 
 Po prohlídce překrásného kostela jsme sestoupili po pěkně upravené cestě do cisterciáckého kláštera ve Žďáru n/S. Zde nás očekával P. Záleský, který nám odtajnil historii zdejší basiliky. 
 Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Mikuláše byl 5.1.2009 povýšen na basiliku minor. Po navrácení církvi v roce 2004 stál před farností nelehký úkol – uskutečnit generální opravy kostela. Po požárech ve druhé polovině 18. stol. nikdo neopravoval barokní omítky a poslední výmalba byla provedena r.1902. S minimálními prostředky, ale s velkým elánem se farnost pustila do oprav. Autorem nového obětního stolu je brněnský umělec Milivoj Husák, který do něho vložil ostatky sv. Zdislavy – ochránkyně rodin. Její matka Sibyla, její sestry a švagři jsou zde pochováni. Původně gotický kostel byl v letech 1710-1722 přestavěn J.B.Santinim v duchu barokní gotiky. Je druhý nejdelší na Moravě hned po Velehradě a měří 76m. 
Po výkladu zde následovala mše sv., kterou sloužil otec Petr a otec Ladislav. Za zvučného hlasu p. Kopeckého všichni farníci doprovázeli zpěvem.

Oběd byl domluvený v hospůdce „ Na stezce“, kterou vlastní místní farnice – velmi dobrá kuchařka.
Po jídle už na nás čekal autobus, aby nás odvezl do 12 km vzdálené vesničky Obyčtov, kde jsme si prohlédli místní raritu – kostel Navštívení P. Marie jehož půdorys je ve tvaru želvy jako symbol věrnosti, cudnosti. Autorem projektu je pravděpodobně J.B.Santini, který již byl v době realizace stavby po smrti. O historii nám pověděl místní kněz a také p. Jiřinka Ryzí, která zde trávila dětství u babičky. V parku na břehu řeky Oslavy je umístěna betonová socha želvy a obec ji má i ve svém znaku.
Při zpáteční cestě domluvil pan Jiří Šťasta krátkou zastávku v Křižanově u nově zbudované sochy sv. Zdislavy s kašnou a odpočinkovou zónou. Zde nám o jejím vzniku poutavě popovídala její iniciátorka paní N. Vodičková. Vzhledem k tomu, že jsme pospíchali, nezdrželi jsme se dlouho. Před kostel na Křenové jsme dorazili krátce před 18 hod. Zde již čekali trpěliví farníci na otevření kostela, aby se mohli přede mší sv. pomodlit růženec za obnovu Mariánského sloupu v Praze.
Co dodat? Pouť se opět vydařila, provázelo nás dobré počasí a spokojení jsme se vrátili domů. Všechny chrámy, které jsme dnes navštívili jsou dílem vynikajícího architekta J.B.Santiniho a kdo nezná jeho rukopis doporučuji si na Vysočinu zajet. Nemáme to tak daleko a stojí to za to. Už se těším na jaro, s jakým nápadem otec Petr přijde.
Hana Holubová

sobota 10. listopadu 2018

Ohlášky 11. listopadu 2018

Dnes je 32. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
út: Památka sv. Anežky české, panny
so: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
ne: 33. neděle v mezidobí 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

V pátek 16. listopadu 2018 po mši svaté večer zveme na pravidelný úklid kostela. Bylo by pěkné, abychom se o jednotlivé služby podělili, aby to nebylo jen na pár velmi obětavých jedincích. Je to i svědectví navenek, jak si navzájem dovedeme pomáhat. 

Příští neděli 18.listopadu 2018 bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi se zpíváním hosanových písniček a po ní spolčo pro děti. 

Připravujeme se na mimořádný misijní měsíc. Nejen tím, že myslíme na misijní dobrovolníky, a třeba i tím, že hledáme službu, kterou bychom mohli převzít my. Nemusí to být někde daleko v cizině, ale třeba i doma ve farnosti. Mše svatá za misie bude ve středu 21. listopadu 2018 večer v 18.30. Přijďte i Vy načerpat pro službu druhým lidem. 

Setkání čtenářů starozákonní knihy Ester bude tuto středu 21.listopadu 2018 po mši svaté večer. Čteme 6. 7. kapitolu. Přijďte se podělit s ostatními o své objevy a dojmy a třeba se něco nového dozvědět. 

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 bude uzávěrka nové čísla farního zpravodaje. Podělte se s druhými o to, co jste zažili. Příspěvky můžete posílat na adresu zpravodaj.krenova(at)gmail.com

pátek 2. listopadu 2018

Ohlášky 4. listopadu 2018

Dnes je 31. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
so: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
ne: 32. neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi tučné spolčo pro děti

V sákristii je možné napsat se na čtení během nedělních bohoslužeb. 

Setkání čtenářů starozákonní knihy Ester bude tuto středu 7.listopadu 2018 po mši svaté večer. Čteme 5. kapitolu a přídavky k této kapitole. 

Pravidelný úklid kostela bude v pátek 16. listopadu 2018 po mši svaté večer. Budeme vděčni za každého, kdo přijde pomoct. 

Mše svatá za misie bude ve středu 21. listopadu 2018 v 18.30. 

Ve čtvrtek 22. listopadu bude uzávěrka nové čísla farního zpravodaje.

středa 31. října 2018

Volná místa na farní pouť

Máme ještě 10 volných míst na farní pouť. Plnomocné odpustky za duše v očistci je možné získat i při farní pouti. Bude mše svatá a na Zelené hoře je také hřbitov a budou tam i naši kněží, takže bude příležitost i ke svátosti smíření.

úterý 30. října 2018

Misie nablízko ve farnosti

   Milí farníci! Chtěl bych se s Vámi podělit o jedno mé pozorování. Všiml jsem si, že u nás ve farnosti máme spousty obětavých lidí, kteří by rádi organizovali (poutě, kavárny, biblické hodiny, koncerty,...). Zpočátku jsem si říkal, zkusíme to a uvidíme. Zjistil jsem, že zahajovacích organizátorů by bylo dost, ale s účastníky to už tak slavné nebylo. Hodně lidí přijde, když se s něčím začíná, ale pak se velmi rychle vytratí. Zůstanou pouze ti, kterým na tom opravdu záleží, a jsou ochotni pro naše farní společenství, něco obětovat, investovat něco do něho.
   Daří se to mezi dětmi, které se u nás scházejí k hodinám náboženství, na spolču pro děti a i na spolčo výletu. Žasnu, kolik jsou rodiče i děti ochotni do těchto setkání dát svého času i energie. Jsme vděčný za animátorky i katechetky, které mi s tím pomáhají, ale je to dřina. Znamená to hodinu týdně, nebo i víc darovat těmto dětem. A takových lidí tu už tolik není. 
   Daří se to v chrámovém sboru, kde se naši zpěváci týden co týden scházejí k pravidelným zkouškám. Jsem vděčný za sbormistrovou, která přinesla do sboru elán i za všechny zpěváky, kteří vytvářejí takové společenství. A i tady bychom potřebovali více takových nadšených lidí, kteří budou ochotni týden, co se týden darovat svůj hlas k Boží oslavě. 
   Daří se to čtenářům Bible, kteří dvakrát do roka věnují osm středečních večerů ke sdílení svých objevů v knize knih. Jsme vděčný za odborného asistenta, který připravuje výklad jednotlivých kapitol i za všechny, kdo se těchto setkání aktivně účastní a také tady máme ještě volná místa. 
Daří se  to obětavým farníkům, kteří zajišťují pravidelný úklid fary a kostela. Zpočátku to vypadalo, že něco takého možné není a teď se mi zdá, že máme také jádro obětavých lidí a další se k nim čas od času přidají. I toto jádro by bylo dobré ještě posílit. 
   Daří se to obětavým varhaníkům, kteří jeden den až dva dny v týdnu věnují hrání při bohoslužbách. Skoro až zázrakem se nám podařilo pokrýt každodenní bohoslužby a jsem rád za elán a radost, se kterou se této službě věnují. Jde většinou o mladé lidi, kteří zde v Brně studují/pracují. I zde stále hledáme stále další šikovné varhaníky. 
   Daří se to kostelníkům, kteří denně věnují svůj čas a své síly k přípravě jednotlivých bohoslužeb. Dělají to rádi a s velkým nasazením, a i zde bychom potřebovali ještě někoho dalšího, kdo by se tomu pravidelně jeden den v týdnu věnoval. 
   Daří se ministrantům a akolytům, kteří pomáhají při slavení bohoslužeb. Jsem rád za každého ministranta, akolytu, který se věnuje této službě. 
   Daří se to aranžérkám květin, které se den co den věnují výzdobě našeho kostela. Jsem za ně vděčný a i zde by nemuselo být špatné mít někoho navíc. 
   Daří se to farníkům z Mariiny legii, kteří se týden co týden scházejí ke společnému setkání. 
   Daří se to lidem, co se před bohoslužbou věnují modlitbě růžence. Připravují tak naše srdce na naše setkání s naším Pánem v Božím slově a eucharistii. Málokdy se stane, že se před bohoslužbou nemodlí růženec. Jsme věčný i za každého, kdo přijde dřív a přidá se. 
   Daří se rozdávat čtení před bohoslužbami. Cením si odvahy oslovovat příchozí a i jejich ochoty spontánně se zapojit. Možná by stálo za to mít pravidelné čtenáře - lektory, kteří by si jednotlivá čtení mezi sebe rozdělili a vytvořili skupinku lektorů, pro kterou by šlo čas od času udělat něco, aby chuť a radost z přednášení Božího slova nevyprchala. 
   Daří se maminkám setkávat na faře, kdy si nejen s dětmi něco zahrají, ale i popovídají a pomodlí modlitbu breviáře. Jsem vděčný za pár maminek, co se tu scházejí a možná by jich také mohlo být víc. 
   Nevím, jestli výčet je úplný, ale o to snad ani nejde. Víc mi jde o to, jak to udělat, aby to všechno mělo budoucnost nejen na pár týdnů, ale i na několik roků. 
Nejvíc toto očekávání vnímám u dětí, kdy rodiče touží po tom, aby se dětem v kostele líbilo a rádi se tam vracely. Potěší mě, když rodiče mluví o tom, že počítají se spolčem, s náboženstvím i s tábory i na několik let. S druhé strany mě zaměstnává, jak to na těch několik let pokrýt, zajistit.
   Je jistě fajn uspořádat školení pro lektory, pokud se najde dostatek lidí ochotných tuto službu výhledově převzít i na delší dobu. Je to fajn když si mladí dělají animátorské kurzy, do kterých investují dva roky svého života, ptám se, kolik času by potom bylo smysluplné, aby věnovali animátorské službě: rok, dva. Mají-li se plně těmto dětem rok, dva věnovat, tak to asi také není úplně ideální, když si přitom ještě dodělávají animátorský kurz. U Salesiánů mají misijní dobrovolnicí nejprve roční přípravu a pak věnují celý rok/měsíc od rána do večera službě nejchudším a nejpotřebnějším.
   Je to sice už starší slogan "Nevaž se, odvaž se!", který v naší společnosti zlidověl a je velmi populární. Volnost a nevázanost vůči nikomu a ničemu se zdá být absolutní hodnotou, ale dá se s tímto postojem něco trvalého budovat? Kdo převezme zodpovědnost, když se nikdo nebude dlouhodobě k ničemu zavazovat a kdo ponese následky takového jednání?
Zdá se mi, že i ve farnosti potřebujeme dobrovolníky/misionáře - malé i velké, mladé i seniory: animátorky, katechetky, lektory, akolyty, zpěváky, aranžérky, varhaníky, údržbáře, kostelníky, kosmetičky nejen podlahových krytin. I toto jsou misijní oblasti, misie nablízko.
 o. Petr Polívka

pondělí 29. října 2018

Podrobnější program farní pouti

BRNO
8.30 odjez od Bohémy u Janáčkova divadla

ZELENÁ HORA
10.30 prohlídka farního kostela sv. Jana Nepomuckého
11.30 prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Maria a sv. Mikuláše
12.00 poutní mše svatá v bazilice
13.00 oběd

OBYČTOV
14.30(15.00) prohlídka kostela Navštívení Panny Marie

Bližší info a přihlášky


sobota 27. října 2018

Ohlášky 28. října 2018

Dnes je 30. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
čt: Slavnost všech svatých.
     Je to doporučený svátek. 
pá: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
       Je také první pátek v měsíci.
ne: 31. neděle v mezidobí 

Tuto sobotu 3. listopadu 2018 zveme všechny farníky malé i velké na farní pouť na Zelenou horu a do Obyčtova. Přihlásit se můžete v sákristii. 

V středu, ve čtvrtek a v pátek budeme zpovídat vždy od 17.30. V pátek ještě navíc dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. Je jednak první pátek a jednak dušičky, pro které je možné získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek: návštěva hřbitova, modlitba za zemřelé, svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod.

Srdečně Vás zveme k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze tuto sobotu 3. listopadu 2018 v 18.00 do našeho kostela. 

Příští neděli 4. listopadu 2018 bude tučné spolčo pro děti, tedy spolčo, kde se snažíme o co největší účast. Děti se sejdou už 9,15 u klavíru s Kristýnou, Luckou a Aničkou. 

Příprava na mimořádný misijní měsíc je v naší farnosti spojena jednak s modlitbou za misijní dobrovolníky a také jednou za měsíc s mimořádnou bohoslužbou za misie. Příští bude ve středu 21. listopadu 2018. Bliží info na webu a na nástěnce. 

Misijní kartičky s modlitbou za dobrovolníky můžete vzít i k lidem, co jsou doma a nemohou se k nám do kostela už dostat. I jejich modlitba za dobrovolníky může být zapojením se na dálku při přípravě na mimořádný misijní měsíc, který budeme slavit příští rok v říjnu. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme. 

Zvažujeme v brněnském děkanství zavedení dalších bohoslužeb v centru Brna. Rádi bychom předem znali váš zájem. Vyjádřit ho může na webových a facebookových stránkách farnosti, kde je odkaz na anketu.

úterý 23. října 2018

Spolčo výlet do Obyčtova

Do Obyčtova jsme vyrazili vlakem společně s otcem Petrem, Aničkou Luckou a Kiki. Z vlakového nádraží jsme se vydali do obce k veliké kamenné želvě, u které jsme hráli spoustu her. 
Nejdřív jsme si zopakovali jména druhých, řekli o sobě pár zajímavostí při prolézání kruhu z lana. Hráli jsme také delší hru, při kreré si děti mohly ověřit své vědomosti v křížovce u otce Petra nebo vyzkoušet svojí trpělivost při štafetě s ping pongovým míčkem. 
Za splněné úkoly dostávaly děti písmenka, ze kterých sestavili 3 slova: věrnost, stálost a trpělivost. Tyto vlastnosti jsou připisovány Panně Marii, které je i zasvěcen místní kostel ve tvaru želvy. Střecha má tvar krunýře do nějž se může želva skrýt, věž vypadá jako krk s hlavou a po straně kostela jsou čtyři kapličky představující nohy želvy. Přede mší jsme si s dětmi připravili díky, které při mši svaté přinášeli před oltář.
Po mši jsme šli navštívit Julčinu babičku. Na chatě nás čekala výborná fazolová a rajská polévka, která nás příjemně zahřála. Poté jsme se vydali už zpátky do Brna. Výlet jsme si všichni moc užili a těšíme se na další.