pátek 11. dubna 2014

Chrámový sbor o velikonocích 2014 bude….. zpívat, hurá, Bohu díky

Milí farníci, V této krátké zprávě bychom vám rádi přiblížili, čím se jako chrámový sbor pokusíme přispět k slavnostnímu rázu letošních velikonočních svátků. Z kůru zazpíváme během obřadu Velkého pátku a při nedělní božíhodové slavnosti. 

Na Velký pátek budete moci slyšet a rozjímat dvě působivé skladby pro smíšený sbor: „Výtky Spasitelovy“ skladatele Karla Douši (1876-1944) a „Smrt Kristova“ od Františka Picky (1873-1918). Text prvé z nich vychází jakoby z úst Krista, který trpí nejen bolestí tělesnou, ale je také lidsky roztrpčen nad špatnou pamětí a malostí svého lidu. Druhý text strhujícím způsobem líčí Kristovy poslední minuty na kříži. 

Na hod Boží velikonoční při mši svaté v neděli v 9:30 zazní tři jásavé zpěvy: "Alleluia" od soudobého amerického skladatele Gordona Younga, před evangeliem uslyšíte "Antifonu" Petra Ebena na text "Veselte se nebesa, jásej země před tváří Páně, neboť přijde, aleluja – Zazpívejte Pánu novou píseň, neboť činil díla podivuhodná", a skladbu kantora a skladatele Stanislava Šebka „Třetího dne“. 

Radujme se, veselme se. 

S vděčností, že můžeme společně zkoušet a zpívat ke slávě a chvále Hospodina zástupů, každému z vás přejeme požehnané prožití svátků Velké noci. Sborníci se sbormistrem. 

Lukáš Habanec, Pavla Schwarzová

Žádné komentáře: