neděle 9. listopadu 2014

Ekonomická rada farnosti


Na prvním zasedání pastorační rady 15.10.2014 byla zvolena nová ekonomická rada farnosti ve složení: P. Petr Polívka, Miloslav Trmač, Jitka Konečná a Petr Šťasta. Do služby byla uvedena v neděli 2.11.2014 při mši svaté v 9.30 složením slibu a předáním dekretu. Podle stanov ekonomických rad brněnské diecéze je funkční období pět let. Ekonomická rada farnosti (latinsky consilium a rebus oeconomicis) je pomocným a poradním orgánem duchovního správce farnosti. Její zřízení je povinné a postavení upravuje kánon 537 Kodexu kanonického práva. Předsedou rady je farář a ostatní členové mají poradní hlas. Úkolem rady je podle Stanov ekonomických rad brněnské diecéze podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře, dbát příslušných ustanovení Kodexu kanonického práva a obecně závazných právních předpisů. Činností rady je tedy účast na šetrné, obezřetné a starostlivé správě majetku, péče o zdroje příjmů a zajišťování potřeb farnosti. Členové jsou také povinni jednat vždy v zájmu farnosti a nezapomínat na ducha křesťanské solidarity s jinými farnostmi a celou církví.

Žádné komentáře: