pátek 25. září 2015

Rakouské kláštery a městečko Pulkau očima našich farníků

Poslední letní sobotu se uskutečnil farní zájezd do cisterciáckých klášterů Heiligenkreuz a Lilienfeld a malého městečka Pulkau s gotickým kostelem Svaté krve Páně a kostnicí sv. Bartoloměje. Duchovní oporou nám byli otcové Petr, Ladislav a Zdeněk. Po umělecko-historické stránce nás slovem doprovázela paní dr. Hockeová. Vznik řeholního řádu cisterciáků Řád vznikl na přelomu 11. a 12. století v rámci reformace řádu svatého Benedikta. Reformace znamenala návrat ke kořenům k původní Benediktově řeholi. Počátky reformního hnutí vznikly v benediktinském opatství v Cluny a odvíjely se od nespokojenosti několika řeholníků, kteří si uvědomovali, že se život v klášteře odklání od původních principů, na jakých byl řád založen, to je žít v chudobě a v duchu hesla modli se a pracuj. Benediktinský řád a především opatství v Cluny zastávalo důležitou úlohu na poli hospodářském i politickém. Disponovalo také velkým jměním a mohlo si proto dovolit bohatou výzdobu svých budov a užívat si nashromážděného majetku. Počátky cisterciáků jsou spjaty především se jménem sv. Bernarda z Clairvaux, který kladl důraz na vnitřní zbožnost bez potřeby vnější okázalosti. Byl vůdčí duchovní osobností a zasloužil se o rozšiřování a zakládání nových klášterů. Místa pro budování nových klášterů byla vybírána v údolích řek v odlehlé krajině, kterou řeholníci postupně kultivovali. Jejich zásluhou byly kolonizovány pusté oblasti střední a západní Evropy. V takových lokalitách byly založeny i námi navštívené kláštery. 
Heiligenkreuz 
Naše první zastávka byla v dolnorakouském městečku v areálu cisterciáckého kláštera založeného v roce 1133. Na rozlehlém nádvoří upoutal naši pozornost barokní sloup Nejsvětější trojice a také nápis na nároží jedné z budov, který připomínal návštěvu papeže Benedikta XVI. v září roku 2007. Následovala prohlídka starobylé baziliky, nádherné křížové chodby i kapitulní síně s prvky románské a gotické architektury. Přenesli jsme se tak v myšlenkách do dávných dob o několik století zpět. Zajímavostí je, že za celou dobu trvání nebyla činnost v klášteře přerušena, proto zní při liturgiích gregoriánské chorály nepřetržitě od založení kláštera až do dnešní doby. Největší zážitek nás čekal v nově zbudované meditační kapli, kde jsme na závěr mše svaté, kterou sloužil otec Ladislav společně se svými spolubratry ve výroční den svých narozenin, uctili relikvii sv. Kříže. Klášteru ji z pouti ze Svaté země přivezl Leopold V. Babenberk. 

Lilienfeld 
Odpoledne jsme si prohlédli rozsáhlý cisterciácký klášter v Lilienfeldu založený počátkem 13. století. Vnitřek klášterního chrámu Nanebevzetí Panny Marie je vybaven již barokním mobiliářem v kombinaci s černým mramorem. Nad svatostánkem hlavního oltáře je uložena relikvie Svatého kříže. Jako zajímavost uvadím stopy dvou osob se vztahem k naší vlasti. V kostele je náhrobek Markéty Babeberské první manželky Přemysla Otakara II. a ve městě v parku pomník Matyáše Žďárského, učitele, malíře, sochaře, cestovatele a především průkopníka alpského lyžování a později také lavinového experta. 
Pulkau 
Na závěr naší cesty nás přivítalo malé, starobylé městečko na návrší s farním románským kostelem a starobylou kostnicí ze 13. století. Průvodcem nám byl trpělivý kostelník. V chrámu Svaté krve Páně v centru města upoutal naši pozornost gotický skládaný oltář. Do autobusu jsme nastupovali už po setmění s radostí pěkně prožitého dne. Za organizaci, tlumočení a duchovní doprovod náleží poděkování našim kněžím a za rozsáhlý odborný výklad paní dr. Hockeové.

Další záběry z farního zájezdu

Žádné komentáře: