úterý 10. listopadu 2015

Jak hospodaříme

Čas od času naše farníky informujeme o tom, jak si naše farnost vede i po stránce ekonomické, neboť - ať chceme, či nechceme - i hospodaření je součástí života naší farnosti. Na straně běžných provozních výdajů jsou největšími položkami zálohy a úhrady za elektrickou energii a plyn, a to jak pro kostel, tak i pro farní budovu, zákonem nařízené stočné z plochy našeho kostela a příspěvky diecézi. Pozitivní zprávou je, že již nesplácíme žádnou půjčku z minulých let. Ještě v letošním roce plánujeme vybavení farního sálu novými stoly a židlemi. Nový nábytek umožní snadnou a rychlou proměnu farního sálu na učebnu, prostor pro setkávání společenství, hernu, přednáškovou místnost nebo kavárnu, zkušebnu pro zpěváky a podobně.
  O výši letošních již realizovaných i plánovaných výdajů budeme informovat v novém čísle farního zpravodaje a na nástěnce.
  Prozatím jsme odložili obnovou stávající podlahy ve farním sále. Z finančně náročnějších akcí je v plánu instalace boileru a rozvodu teplé vody v servisních místnostech kostela. Úklid a provoz kostela bez teplé vody je zejména v zimních měsících problematický a stávající možnost občasného zprovoznění dodávek teplé vody z fary je značně neekonomická a nepraktická. V plánu je také rozsáhlá obnova liturgického oblečení pro ministranty a akolyty. Stávající stav tohoto vybavení je již delší dobu nevyhovující a dlouhodobě neudržitelný. 
 Perspektivně musíme shromažďovat finanční prostředky na velké investiční akce – postupnou výměnu oken na faře (část z nich je již opravdu v havarijním stavu) a rekonstrukci osvětlení v kostele s cílem jeho zlepšení a zlevnění provozu. I když budeme na tyto akce usilovat o získání různých příspěvků a dotací, tak bez vlastních financí se neobejdeme. 
 Za účelem pokrytí výdajů zejména letošních spojených se sálem, instalací rozvodu teplé vody v kostele a ministrantského oblečení byla vyhlášena na neděli 15.11.2015 mimořádná sbírka. Děkujeme Vám všem za Vaši velkou štědrost a dobrotu! Prosíme Vás, abyste na potřeby našeho chrámu a naší farnosti i nadále každý dle svých možností přispívali, třeba i nevelkými částkami. 
 Vám všem, farníkům a návštěvníkům našeho kostela patří velký dík. Bez Vašich finančních příspěvků a darů by nebylo možné realizovat nic z toho, co se již zdařilo ani plánovat žádné akce do budoucna. Pán Bůh zaplať! 
 Za ekonomickou farní radu Miloslav Trmač

Žádné komentáře: