čtvrtek 26. listopadu 2015

Závěrečný večer čtenářů Bible 13.10.2015

   Na pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou v srpnu 2010 vyhlásil brněnský biskup Vojtěch Cikrle program „Vezmi a čti (Boží slovo)“ jako výzvu k přípravě na 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje v roce 2013. Jednalo se o čtení a meditaci nedělních liturgických textů. Každý týden byl zveřejňován list s podrobným vysvětlením nedělního evangelia. Cílem programu bylo vzájemně se podpořit ke čtení Bible. 
   V roce 2013 byl tento program rozšířen na „Vezmi a čti celou Bibli“. K přečtení celé Bible je velmi těžké najít způsob a vytrvat v něm. Proto nám pan biskup předložil plán četby celé Bible podle Angela Scarana rozložené do dvou let (říjen 2013 až říjen 2015). Pro snadnější čtení se střídají kapitoly Starého a Nového zákona. 
   Někteří lidé z naší farnosti se k tomuto programu, povzbuzeni otcem Petrem, připojili. Před zahájením četby jsme při mši svaté dostali zvláštní požehnání. Každý měsíc jsme se společně scházeli, abychom se nad přečtenými texty Písma zamysleli. Pan farář nás celou dobu povzbuzoval, vysvětloval nejasnosti, modlil se s námi. 
   Po přečtení všech knih Bible jsme nejprve poděkovali při mši svaté za dar vytrvalosti. Potom jsme se přemístili na faru, abychom se mohli v užším kruhu navzájem obdarovat získanými zkušenostmi. Byl to slavnostní večer. Kolem rozžehnuté svíce leželo několik různých Biblí včetně vzácné Zlaté. Po přípitku jsme se krátce představili a vyprávěli své postřehy z četby. Všichni jsme se shodli, že velkým objevem byla četba Starého Zákona – má nám co říct a dá se číst. Důležitý byl pravidelný čas pro četbu. Zvláště manželské páry ze společné četby čerpaly jednotu a vzájemné povzbuzení. 
   Závěrem společného večera nám dal otec Petr osobní požehnání a věnoval Pamětní list od otce biskupa. Všichni jsme cítili, že tím to nekončí, ale teprve začíná. Slovo Boží v Písmu je třeba znát. 
  Možná se zeptáte, v čem spočívá vytrvalost četby Písma. Především se musíte rozhodnout a chtít Písmo přečíst. Jako motivace poslouží, když se domluvíte a čtete jednotlivé kapitoly ve stejné době. Tento malý cíl se stane pevným opěrným bodem. Pak se můžete vzájemně povzbuzovat a máte vyhráno. Nezapomeňte si vybrat vhodný překlad Bible a také používejte slovník. Všechny tyto části jsme prakticky splnili v naší skupince pod vedením pana faráře. Za to mu moc děkujeme, protože bez jeho výkladu a povzbuzování bychom to těžko zvládli. 
   Škoda, že se nás nescházelo více. Možná se někdo z farnosti programu účastnil sám a jen nepovažoval za nutné se scházet. Stále se dá vše napravit. Chtěli byc
hom pokračovat ve čtení Bible, tj. začít znovu, ale pomalejším tempem a více do hloubky. Připojíte se k nám? Poslouchejte ohlášky! Těšíme se na Vás!

Žehnací modlitba 
Dobrý Bůh, který je stále s námi,
dává se nám postupně a mnoha způsoby poznávat,
mluví k nám skrze slova Písma svatého,
ať Tě i nadále vede a sytí svým slovem,
ať se k jeho slovům stále znovu vracíš,
 a nacházíš v nich potřebnou radu, sílu i útěchu,
a ať dovedeš podle těchto slov i žít a jednat.
K tomu kéž Ti žehná všemohoucí a milosrdný Bůh
Otec i Syn + i Duch svatý.

Pár záběrů ze setkání

Žádné komentáře: