pátek 23. března 2018

Do hlubin Písma svatého

  Od února se scházíme na faře a sdílíme se při čtení knihy Daniel. Přestože tato kniha patří k nejobtížnějším z celého Písma, společně se nám daří pronikat do její hloubky a poznávat, co nám Pán skrze své slovo říká. Abychom při četbě nezabloudili ani neutonuli ve výkladech obtížných proroctví, provázejí nás odbornými znalostmi pan Miloslav Trmač, otec Petr a otec Ladislav.   
  Tato starozákonní kniha je jednou z nejdůležitější prorockých knih a několikrát na ni odkazuje Nový zákon. Daniel byl židovský zajatec na babylonském dvoře. Král jej povolal, aby mu vykládal sny, které odhalují nejen královy obavy o jeho trůn a moc, ale ukazují také na mnoho let dopředu na vizi příchodu Mesiáše a apokalypsy. 

Prorok Daniel byl služebník pravého Boha. Jeho skutečné poslání bylo přivést babylonské panovníky k obrácení k živému Bohu – Hospodinu. Proroctví tedy ukazují na nicotnost a pomíjivost všeho stvořeného, zejména lidské touhy po moci. Jediná naděje je ve víře ve věčného Boha. „Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky…“ (Dan 2,44) 
   Četba Písma svatého nám přináší nejen prohloubení znalostí biblických dějin, ale také sebepoznání a poučení. Zastavujeme se u výkladu metafor a obrazů, srovnáváme různé překlady a výklady, zabýváme se reáliemi i dobovým kontextem textů. 

Poté vzájemně sdílíme to, co každému z nás říká Bůh osobně. Otec Petr vždy přináší inspiraci k zamyšlení nad tím, jak toto slovo promlouvá k modernímu člověku, jeho duši. 
   Čtení je součástí projektu „Vezmi a čti celou Bibli“ a než dočteme knihu Daniel, setkáme se ještě 4.4., 18. 4., 2.5. a 16.5.. Připojit se může kdokoliv, koho čtení Písma svatého oslovuje. 

 Chcete-li, můžete číst s námi. Abyste si lépe dokázali představit atmosféru našich setkání, uvedu zde metodu, jakou společně Písmo svaté čteme. Je to metoda sedmi kroků. 

 1. Zveme Pána mezi sebe 
Úvodní modlitba 
2. Čteme text 
3. Prodléváme u textu 
Nasloucháme Božímu slovu. Všímáme si, které věty nebo slova nás oslovují. 
4. Necháme Boha, aby k nám v tichu promluvil, nasloucháme Mu 
V tichosti necháme slovo působit. Můžeme mlčky vést s Pánem dialog – Pane, co mi osobně říkáš v této větě, myšlence, slovu? Co by sis ode mne přál? Jaké-ho/jakou mne vidíš? atd. 
5. Vzájemně si sdělíme, co se nás dotklo, co nás oslovilo v textu, co nám daroval Bůh 
6. Rozmlouváme mezi sebou o tom, co Pán od nás chce 
7. Spontánní modlitba vlastními slovy 
Magdalena Černá

Žádné komentáře: