sobota 6. listopadu 2021

Ohlášky 7.listopadu 2021

Dnes je 32.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: svátek Posvěcení lateránské baziliky
st: památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
čt: památka sv. Martina Tourského, biskupa
pá: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
so: památka sv. Anežky České, panny
ne: 33. neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Ve středu 10.listopadu 2021 bude setkání nad starozákonní knihou Samuel, tentokrát nad 23. a 24. kapitolou. Kdokoliv má zájem o tuto starozákonní knihu je srdečně zván. 

V sobotu 13. listopadu 2021 jsou zváni všichni děti na spolčo výlet ke sv. Anežce do Hustopečí. Bližší info na nástěnce, na webu farnosti a přihlašování u o. Petra.

V sobotu 13.listopadu 2021 pokračujeme v modlitbách za náš národ při mši svaté v 18.30 a seznámíme se s naší českou ochránkyní sv. Anežkou, pomodlíme se litanie k našim národním ochráncům a zazpíváme svatováclavský chorál. 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat po celý měsíc listopad po splnění tří obvyklých podmínek (tj. přijmout sv smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé).

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení při nedělních bohoslužbách

V sakristii je možné zapisovat na mše svaté do konce roku 2021. 

Papež František se ptá každého věřícího, tzn. i každého z nás: Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím? A k tomu nám předkládá 10 témat, ze kterých si každý může vybrat aspoň jedno, o kterém by se chtěl bavit s někým dalším ze své farnosti. Jedna skupinka by měla mít 3-8 osob a měli by se setkat třikrát od listopadu 2021 do konce ledna 2022.Každá skupinka by na posledním setkání měla vypracovat závěrečné shrnutí svého sdílení a naslouchání. 
Synodální skupinky mohou vzniknout dvojím způsobem. Buď se domluví ti, co už se znají, že takovou skupinku vytvoří. Mohou to být třeba dvě, tři rodiny, co se z kostela znají od vidění. Mohou to být ti co se ve farnosti scházejí třeba ve chrámovém sboru nebo na setkání na čtení Bible, mohou to být ministranti, studující a pracující mládež, mohou to být ti, kteří se v kostele modlí růženec nebo ti co dohromady tvoří jeden, dva desátky živého růžence. Ti si pak vyberou z 10 témat aspoň jedno, o kterém se budou bavit. Kdo je technicky zdatný, může si vytvořit i skupinku pro online setkávání. Nebo se můžete přihlásit k jednomu z deseti témat, o kterém byste se chtěli bavit s ostatními a bude-li o téma dostatečný zájem, tj. aspoň 3 lidí, tak může skupinka také vzniknout. 
Každá vytvořená skupinka dostane podklady k jednotlivým tématům a i takovou kuchařku, jak by takové setkání mělo probíhat. Bližší info a přihlašování skupinek nebo do skupinek na mailu synoda.krenova(at)gmail.com, na faře na tel. 739 521 857 nebo u o. Petra Polívky, nebo se může napsat vzadu do stolku už do konkrétní skupinky. 

V sobotu 4. prosince 2021 jste srdečně zváni na adventní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší info na webu a na nástěnce. 

Je možné si opět objednat Slovo na cestu na rok 2022 vydávané komunitou Blahoslavenství v Dolanech. Obsahuje čtení a evangelium na každý den, v neděli s delším rozjímáním. Vychází 6 krát do roka, vždy na dva měsíce, cena předplatného na celý rok 2022 je 400 Kč. Noví zájemci se prosím přihlaste u paní Terezie Široké tel.739 787 870 nebo mailem terezie.siroka(at)centrum.cz do neděle 21.11.2021. Kdo brožurku už odebírá, ať ji potvrdí, že má zájem ji odebírat i v roce 2022 a domluví se s ní na způsobu úhrady předplatného.

Žádné komentáře: